Elk door het college als jeugdbeweging of jeugdhuis erkend jeugdwerkinitiatief kan in het kader van infrastructuurwerken aan jeugdinfrastructuur en binnen de daarvoor voorziene kredieten in het meerjarenplan en het jaarlijks budget een renteloze lening bij het stadsbestuur aanvragen. De aflossingstermijn van deze lening bedraagt maximum 25 jaar.

De renteloze lening kan aangegaan worden voor een nieuwbouw of de aankoop van een gebouw dat evenwaardig is aan een nieuwbouw en volgens dezelfde modaliteiten als een nieuwbouwsubsidie, met uitzondering van de erfpachthouders of opstalrechthouders waarvan het stadsbestuur niet de erfpachtgever of opstalrechtgevers is.

Deze subsidie wordt uitbetaald op basis van facturen die op naam staan van de vereniging en mogen bij uitbetaling van de subsidie niet ouder zijn dan 2 jaar vanaf de principiële goedkeuring van de lening.

Aanvragen kunnen ingediend worden doorheen het volledige jaar. Deze subsidie kan aangevraagd worden via een schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Dit houdt in: een schriftelijke toelichting, een raming van de kostprijs van de werken met het gevraagde bedrag en de gewenste aflossingstermijn.

Wil je meer te weten komen over renteloze lening, neem dan contact op met Jürgen.