De jaarwerkingssubsidie wordt toegekend door vzw JOS aan erkende lokale jeugdwerkinitiatieven of initiatieven die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden als tussenkomst in een deel van de werkingskosten van het jeugdwerkinitiatief volgens de voorwaarden in het stedelijke subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitiatieven.

Erkende speelpleinwerkingen en jeugdbewegingen kunnen hun basissubsidie vermeerderen met een werkingssubsidie en/of kwaliteitssubsidie. Deze wordt per jeugdwerkvorm bepaald aan de hand van een specifieke puntentelling en de financiële ruimte en verdeling die daartoe opgenomen is in het meerjarenplan en het jaarlijks budget.

Erkende jeugdhuizen hebben recht op een infrastructuurbeheerssubsidie voor beheerskosten wanneer zij geen infrastructuur ter beschikking krijgt van het stadsbestuur. Daarnaast kunnen zij hun basissubsidie vermeerderen door te werken rond aanbodgerichte thema’s: educatie, creatie, presentatie en/of sport.

Wil je meer te weten komen over jaarwerkingssubsidies, neem dan contact op met Toon.