Nieuwbouw en verbouwingssubsidie

Nieuwbouwsubsidie

Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden door erkende jeugdbewegingen en jeugdhuizen op basis van volgende voorwaarden:

  • De aanvraag betreft een nieuwbouwproject of een aangekocht gebouw dat evenwaardig is aan een nieuwbouw;
  • De aanvrager kan een bewijs van ofwel het volle eigendomsrecht van het gebouw ofwel het eigendomsrecht van de grond voorleggen. Indien hij over geen eigendomsbewijs beschikt, volstaat een erfpacht of het opstalrecht van minstens 30 jaar vanaf de aanvraagdatum. Indien de erfpacht of het opstalrecht vroegtijdig worden beëindigd, zal er een schadeloosstelling zijn ten opzichte van de pachter en/of het stadsbestuur;
  • De aanvrager is een exclusieve jeugdwerk-vzw met in alle bestuursorganen minstens 1/3 bestuursleden nog actief in de dagelijkse werking van het jeugdwerkinitiatief en met een beperkt gemeentelijk toezicht op de boekhouding;
  • De aanvraag is inpasbaar binnen de visie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en in overeenstemming (te brengen) met alle stedenbouwkundige voorschriften;
  • De aanvraag moet schriftelijk vóór aanvang van de werken aan het college van burgemeester en schepenen kenbaar worden gemaakt;
  • De aanvraag moet een raming van de kostprijs bevatten.

Bedrag

De nieuwbouwsubsidie bedraagt maximaal 75 % van het totale factuurbedrag. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 EUR wanneer de infrastructuur exclusief gebruikt wordt en 100.000 EUR wanneer de infrastructuur multifunctioneel gebruikt wordt. Het college van burgemeester en schepenen beslist of de vereniging voldoet aan de voorwaarden voor multifunctioneel gebruik.

De aanvrager kan een voorschot van 50 % op de nieuwbouwsubsidie ontvangen na grondige motivering en na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Deze subsidie wordt uitbetaald op basis van facturen die op naam staan van de vereniging en mogen bij uitbetaling van de subsidie niet ouder zijn dan 2 jaar vanaf de principiële goedkeuring van de subsidie.

Aanvraagprocedure

Aanvragen kunnen ingediend worden doorheen het volledige jaar. Deze subsidie kan aangevraagd worden via een schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Dit houdt in: een schriftelijke toelichting en een raming van de kostprijs van werken.

Meer informatie over deze subsidie vind je in het stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitiatieven onder artikel 4. Subsidies en andere financiële ondersteuning.

Verbouwingssubsidie

Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden door erkende jeugdbewegingen en jeugdhuizen op basis van volgende voorwaarden:

  • De aanvraag betreft saneringswerken (brandveiligheid, sanitaire en elektrische installaties, warmte- en geluidsisolatie, dakwerken, noodzakelijke omgevingswerken…). Gewone onderhoudswerken of verfraaiingswerken komen niet in aanmerking.
  • De aanvrager kan een eigendomsbewijs of een bewijs van langdurig gebruik (minimum huurcontract 3-9 jaar) van de gebouwen voorleggen. Bij een bewijs van langdurig gebruik is een engagementsverklaring van de eigenaar met schadeloosstelling ingeval van voortijdige beëindiging opgenomen; de aanvraag moet schriftelijk vóór aanvang van de werken aan het college van burgemeester en schepenen kenbaar worden gemaakt;
  • De aanvraag moet een raming van de kostprijs bevatten.

Bedrag

De verbouwingssubsidie bedraagt maximum 75 % van het totale factuurbedrag. De subsidie bedraagt maximaal 25.000 EUR wanneer de infrastructuur exclusief gebruikt wordt en 50.000 EUR wanneer de infrastructuur multifunctioneel gebruikt wordt. Het college van burgemeester en schepenen beslist of de vereniging voldoet aan de voorwaarden voor multifunctioneel gebruik.

De aanvrager kan een voorschot van 50 % op de verbouwingssubsidie ontvangen na grondige motivering en na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Deze subsidie wordt uitbetaald op basis van facturen die op naam staan van de vereniging en mogen bij uitbetaling van de subsidie niet ouder zijn dan 2 jaar vanaf  de principiële goedkeuring van de subsidie.

Aanvraagprocedure

Aanvragen kunnen ingediend worden doorheen het volledige jaar. Deze subsidie kan aangevraagd worden via een schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Dit houdt in: een schriftelijke toelichting en een raming van de kostprijs van werken.

Meer informatie over deze subsidie vind je in het stedelijk subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitiatieven onder artikel 4. Subsidies en andere financiële ondersteuning.