Erkenning als jeugdwerkinitiatief

Erkenning als lokaal jeugdwerkinitiatief

Het stadsbestuur kan een jeugdwerkinitiatief als lokaal jeugdwerk erkennen. Met zo’n erkenning wordt je vereniging stemgerechtigd lid van de stedelijke jeugdraad, kunnen jullie stedelijke infrastructuur en materiaal huren aan jeugdtarief en kan je vereniging aanspraak maken op (enkele) ondersteuningsmaatregelen uit het stedelijke subsidiereglement voor de ondersteuning van lokale jeugdwerkinitiatieven.

Erkenningsvoorwaarden

Om erkend te worden door het stadsbestuur moet je vereniging aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de jeugdvereniging en diens werking moeten voldoen aan de definitie van jeugdwerk zoals bedoeld in artikel 2, 1°
 • de werking van de jeugdvereniging moet op het grondgebied van Sint-Niklaas plaatsvinden;
 • de werking heeft minstens één communicatiekanaal, met Nederlands als voertaal, dat de werking zichtbaar maakt aan zijn doelgroep en een ruimer publiek;
 • de werking staat open voor alle geïnteresseerde jongeren ongeacht hun ras, geloof, afkomst, geaardheid, gender, …

Welke jeugdwerkvorm heeft mijn vereniging?

 • Jeugdbeweging: jeugdwerkinitiatief dat is aangesloten bij een door de Vlaamse overheid erkende, landelijk georganiseerde jeugdbeweging;
 • Speelpleinwerking: open en laagdrempelig vakantie-initiatief waar alle kinderen van drie tot en met vijftien jaar tijdens de vakantieperiode(s) terechtkunnen voor jeugdwerkactiviteiten. Een werkingsperiode bestaat uit minimum tien werkdagen, waarvan ten minste vier opeenvolgende. Per werkdag wordt minstens een volledig dagdeel van vier uur werking georganiseerd;
 • Jeugdhuis: Een jeugdhuis is een lokaal jeugdwerkinitiatief dat zich met een mentale en fysieke ruimte en een actueel vrijetijdsaanbod richt op het creëren van ontmoeting tussen jongeren, mikt op actieve participatie van jongeren en hen de kans geeft te experimenteren;
 • Thematisch jeugdwerkinitiatief: jeugdvereniging met een actieve, gespecialiseerde werking in een specifiek werkveld of rond een specifiek(e) thema of doelgroep;
 • Politieke jongerenvereniging: vereniging die een actieve werking heeft rond de politieke bewustwording en de politieke betrokkenheid van jongeren, in hoofdzaak rond het lokale beleid van de stad;
Bijkomende erkenningsvoorwaarden voor jeugdhuizen
 • de primaire doelgroep van de werking zijn jongeren (12 – 30 jaar) uit Sint-Niklaas;
 • de werking moet reeds één werkjaar actief zijn op het grondgebied van Sint- Niklaas. Een werkjaar duurt minimaal 8 maanden en heeft ten minste één ontmoetingsmoment per week met een minimum openingstijd van 4 aaneensluitende uren;
 • de openingsuren en activiteiten van de werking zijn vastgelegd en worden duidelijk aangekondigd;
 • de werking beschikt over minstens één toegankelijke ontmoetingsruimte die ingericht is op maat van jongeren;
 • de werking heeft een actueel vrijetijdsaanbod volgens de noden en behoeften van jongeren die meebouwen en werken aan activiteiten;
 • jongeren zijn vertegenwoordigd in alle segmenten van de organisatiestructuur van de werking;
 • streven naar een vzw-structuur als organisatievorm;

Erkenning aanvragen

Voldoet jouw werking aan bovenvernoemde voorwaarden, dan is de volgende stap een erkenning aanvragen.

 • Je kan gedurende het hele jaar een aanvraag tot erkenning indienen, hiervoor neem je best contact op met Tim De Brabander van de jeugddienst van Sint-Niklaas
 • Jouw aanvraag zal voorgesteld worden op de Algemene Vergadering van de jeugdraad, zij zullen voor jouw aanvraag een advies schrijven aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Het college van burgemeester en schepenen zal binnen de 90 dagen een antwoord formuleren op jouw aanvraag tot erkenning.

Erkend als jeugdwerkinitiatief, wat nu?

Wanneer je officieel erkend bent als jeugdwerkinitiatief zal je via JOS vzw toegang krijgen tot het digitaal jeugdplatform. Hierop dien je via het invullen van een infofiche alle nodige informatie, die JOS vzw, die jeugddienst en de jeugdraad nodig hebben invullen. Deze infofiche dient jaarlijks opnieuw ingevuld te worden bij de start van het nieuwe werkingsjaar. Jouw vereniging wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Wanneer dit alles achter de rug is heb je recht op onder andere ondersteuning van JOS.

Waarschuwingsprocedure

Er treedt een waarschuwingsprocedure in werking wanneer:

 • Het jeugdwerkinitiatief zijn infofiche en/of de aanvraag voor een jaarwerkingssubsidie niet of laattijdig indient;
 • Het jeugdwerkinitiatief op grond van zijn dossier niet meer voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden of aan de definitie van de jeugdwerkvorm(en) waarbinnen het erkend is.

Er kan gedurende twee jaar gebruik gemaakt worden van de waarschuwingsprocedure, wanneer de jeugdwerking ook het derde jaar opnieuw in gebreke blijft, vervalt de erkenning en het recht op subsidies. Wanneer een jeudgwerking op het einde van dat werkjaar beëindigd werd en de waarschuwingsprocedure gebruikt om onkosten gemaakt gedurende het afgelopen werkjaar te recuperen, dan kan het jeugdwerkinitiatief slecht één jaar gebruik maken van de waarschuwingsprocedure.